EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: மாற்று வழி, பக்க வழிTranslations: 1 - 30 of 318
 Tamil English
மாற்று வழி, பக்க வழிby pass
அடிமுதுகெலும்பு பக்க மடக்குதசைquadratuslumborum
அனைத்தும் மாற்றுchange all
அரைஉடல் வலிப்பு, ஒரு பக்க உடல் வலிப்புhemiepilepsy
அலைவரிசை மாற்று விசைband switch
இடம் மாற்று; நிலை குலை; இணைவறுdisk
இடையூறு செய் குறுக்கிடு; மாற்று; திருத்துtamper
இணை இணைப்பு, பக்க இணைப்புparallel connection
இணை மருங்கு, இணைக் கிளை, மாற்று வழிcollateral
இணைப்பு முனை/பக்க நீளம்drop
இரண்டில் ஒன்றான; மாற்று வழிalternative
இரு பக்க இத்தாலிய வெட்டுக் குத்துத் தையல்two-barred italian cross-stitch
இரு பக்க/இருபுடைsided, double
இருசம பக்கisobilateral
இழுவைத்தண்டு, பக்க இழுவைத் தண்டுsway rod
உடனடி மாற்று வீதம்spot rate of exchange
உடனொத்த நோக்கம்; துணை நோக்கம்; பக்க நோக்கம்collateral purpose
உடைமை மாற்று; மனமுறிவு கொள்alienate
உட்சமனில் பக்க முக்கோணத்தசைmedial scalenus muscle
உணர் தெளி; மாற்றுrealize
உணவு மாற்று விகிதம்conversion rate
உணவு மாற்று விகிதம்food-conversion ratio
உண்குழல் பக்கparaoesophageal
உதட்டுப் பக்க பற்குழி முன்நோக்குப்பல், உதட்டு நோக்குப் பல்labio alveolar
உரிமை மாற்று; உடைமை மாற்று; அயன்மைப்படுத்துalienate
உருபு மாற்றுmorph alternant
உருவ மாற்றுallotropic form
ஊட்டுநேர் மாற்று நெம்புகோல் (பொறிப்பகுதி)feed reversing lever (machine part)
எட்டு பக்கoctogonal
எதிரதாய்; அறிவுறுத்து; செயல்படுவதனின்றும் தடு; கருத்தை மாற்றுdissuade
Search time: 0.007 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

மாற்று வழி, பக்க வழி incapably/dead drunk. specifičan regalis ergiebig (adv.) (Computers) Alt key (keyboard key pressed in combination with other keys to execute commands) cilindru / valţ inferior துரு; துருப்பிடி strat protector كل مركب من اجزاء المجمع، مجمع مبان او منشآت عقدة ، مركّب cengkir newlywed bring to boiling المحيّدون a trage o concluzie ichtyol flacără; făclie; arzător axle grease illocutivo flogiston laudari a laudato viro (or, laudari a viro laudato) few things, but good (i.e., quality, not quantity) بشكل فطن mild, gentle, to ease up, to relax forenzičar uscător / cuptor de uscare cu acţiune / funcţionare continuă šakanje wake; (church) festival lizus fatness, fleshiness, obesity achten Sie auf die Töne (u.E.) (S) small mug; small jar; small pot analyzer Allumage par ruptures 中的 中的 solidification point test krtek informacijski efekt beta mali majmun (n.) opskrbiti manifestent keyboard key making letters capitals مُبدع - خالق - مُصنع - برنامج مُخلق . west northwest; compass direction located between west and northwest, west-northwest minimum (n.) automatic machine that is activated by coin usage; gambling device in which one inserts coins and attempts to win money by pulling a lever which randomly chooses symbols that determine a win if they match up, gambling machine, vending machine fodder in der Luft stehen, schweben (u.E.)/schweben (u.E.) (V) prototip