EUdict

Insert:

EUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: பொறிமுறை நயம்Translations: 130 / 45
 Tamil English
பொறிமுறை நயம்machanical advantage
அமைப்பு நயம் , இழைநயம்texture
அரசியல் செயலாட்சி நயம்; செயலாண்மைத் திறன்; செயல் நயம்diplomacy
அரசியல் செயல் நலம், சூழ்ச்சித்திற நயம்diplomacy
இசை நயம் உணர முடுயாமைtone deafness
இலை நயம்texture of leaf
இழை நயம்texture
இழை நயம்; அமைப்பு நயம்texture
ஒளித்தொகுப்புப் பொறிமுறைmechanism of photosynthesis
கலப்பு நயம் கொடுத்தல்blending
குறு நயம்fine texture
கொழுவிப் பொறிமுறை, அழுத்து பொறிமுறைtoggle mechanism
சூழ்ச்சித் திற நயம்; செயலாண்மைத் திறம்diplomacy
தூய்தாக்கு பொறிமுறைcleansing mechanism
தேறிய நயம்net gain
நயம்advantage
நயம்gain
நயம்texture
நயம், இழையமைப்பு, அமைப்புத் தரம்texture
நயம், செந்தரமற்றcheap
புள்ளிப் பொறிமுறைspot-spark method
பெறுவழி(இ.வ)/அணுகல்(த.வ) பொறிமுறைaccess mechanism
பொறிமுறைmechanism
பொறிமுறை அமைப்புmechanical construction
பொறிமுறை உறுத்திirritant mechanical
பொறிமுறை உறுத்திmechanical irritant
பொறிமுறை எரிபொருளூட்டிmechanical stoker
பொறிமுறை ஒப்புmechanical analogue
பொறிமுறை கைவழங்கல்mechanical handling
பொறிமுறை சவுள்mechanical shovel
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
AdvertisementsRecent searches

பொறிமுறை நயம் naličje գեղձահարուցչային վարակներ அபில்காட்டின்முறை வெப்பக்குறை நோய் account that has access to restricted activities; person who has an account with access to restricted activities (Computers) Абсолютизировать; рассматривать чтолибо как абсолютную வறுபட்ட செலுத்து திறன் to drive smb. to extremity; to reduce smb. to despair. நங்கூரம்; பற்றுக்கோடு dezlegat, desfăcut, detaşat, degajat, destins, liber, larg, cu joc, neexact; slab; nefixat, vag; lipsit de constrângere; rar; (ec) dezlegat, neambalat (despre marfă); (mat) nedeterminat, necompact, nedens; a dezlega, a slăbi (o legătură) to call out/to cry for help/relief/ succour; to scream (out) for help; to cry murder; (fam.) to cry blue/pink murder. أقنع، أغرى ، استمال حدث، سبب حث ، استحث تتبع الجزئيات ليتوصل منها الى حكم كلى புகையுருக்கோடுகள் phot alumnus (alumnae), graduate, old boy (girl); former member of an organization; former inhabitant (country, region, etc.) good; commodity; merchandise; adequate; proper; suitable; right; acceptable; effective (Biology) of or pertaining to a hemizygote, of or pertaining to an individual that has only one gene out of a pair, lacking a gene one of the twelve disciples of Jesus, author of the Gospel of Mark (Biblical); second of the four Gospels of the New Testament (Biblical); male first name (form of Marcus) (fam.) to drive pigs to market; (fam.) to snore like a pig. இணைத்த பகுதி , சேர்ப்பு , பிற் சேர்க்கை clapetă / vană glisantă (cu mişcare de translaţie sau rotaţie în plan perpendicular pe direcţia curentului); (OM) vană / ventil de închidere, clapă obturator; (met) registru, şuber இரட்டைக் கவசக்காப்பு அகச்சிவப்புக் கதிர் வீச்சியல் அலுமினியம் சார் மசகு முட்டுசுவர் (சிறைச் சுவர்) أَرْجَحِيَّة; إِمْكان; إِمْكانِيَّة; اِحْتِمَال நான்காம் தலைமுறைக் கணினி ஊக்குவிப்பு நிலையம் அயன்மகரந்தச்சேர்க்கை inflatable to pour down; to be pouring with rain; to come down in torrents/in buckets; to be raining cats and dogs. ciclu; tact; perioadă we also deem those happy who, from the experience of life, have learned to bear its ills, and without remarking on their weight (Juvenal) صُوفِيّ; مُتَصَوِّف கிளர்த்திய கரிக்கொழு உண்மையான எடுபகுதி ஒருவகை நோய்க் கிருமி kasko osiguranje (zakon prema kojemu oštećenik u automobilskoj nezgodi može postaviti odštetni zahtjev za liječničke i bolničke troškove izravno svomu osiguravatelju bez obzira na to tko je skrivio nezgodu) it is a merit in a man of high birth and large fortune to train up his children so as to be a credit to his family and himself (Plautus) 1. to get on (well); to be getting on well/comfortably/(fam.) nicely; to be thriving; to be on the growing hand; to speed well; to be in (good) train. 2. (treburile, afacerile) to be in good circumstances. 3. (d. animale, plante) to thrive. உளவியல் மருத்துவம் (Buddh) rupa (form); visible objects (i.e. color and form) way of action சொரசொரப்பான, பெரிய அளவினதான able to do anything; having endless ability; qualified to do anything, widely competent, with full jurisdiction toiminta, toiminto, toimenpide, toimi, teko, kanne, menettely, oikeudenkäynti, syyte, taistelu, tohina, säpinä, teho, uhkapeli, oikeusjuttu, prosessi, vaikutus, vauhti, virkasyyte 5-dollar bill, 5-pound banknote, five-dollar bill (USA); five-pound note (Britain) இரும குறிமுறை வரியுரு fig. to plough a lonely furrow; to break herd.