EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: தாய் anbu kavithaiTranslations: 1 - 30 of 41
 Tamil English
இரண்டாம் நிலை தாய் அண்டசெல்secondary oocyte
இரண்டாம் நிலை தாய் விந்துச்செல்secondary spermetocytes
ஈணாத்தாய், தாய்மையுறா தாய்nullipara
ஒன்பதாம் தாய்மை, (ஒன்பதாவது முறை கருவுறும் தாய்)nonigravida
ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிறந்தோரில் ஒருவர்sibling
கருவுற்ற தாய், கருவுற்ற நிலைtexis
சினைக்கொடி, தாய்-சினைக்கரு இணைப்புக்கொடி, கருவக ஒட்டுக்கொடி, நஞ்க்கொடி, தொப்புள் கொடிplacenta
செவிலித் தாய்baby-sitter
செவிலித் தாய்; பெற்றோர் வெளி செல்வழிக் குழந்தைப் பேணுவபர்baby-sitter
தந்தையர் நாடு; தாய் நாடுfatherland
தலைச்சன் தாய், முதல் தாய்மை, முதல் பேறு பெற்றவள்.primy
தாயைச் சார்ந்த; தாய் வழியானmaternal
தாய்mother
தாய்dam
தாய்japanese tai (earth)
தாய் / முதன்மைச் சட்டம்principal act
தாய் அலுவலகம்parent office
தாய் இனச்செல்gamete mother cell
தாய் இனச்செல்gametocyte
தாய் இறந்த நிலையில் ஈனல்postmortem delivery
தாய் ஏற்புத் / தத்து எடுத்துக் கொண்ட தாய்mother, adoptive
தாய் செல்mother cell
தாய் சேய்நலம்maternity and child welfare
தாய் நாடுhome, country
தாய் நோய் நீர்ப்பை உறைmother hydatid cyst
தாய் பாலூட்ட இயலாமைdystithia
தாய் பிள்ளைத் தொடர்புmother and child relationship
தாய் வழித் தலைமுறை யுரிமைmaternal inheritance
தாய் விளைவுmaternal effect
தாய் ஹைடாட்டிட் உறைmother hydatid cyst
Search time: 0.002 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Sidebar

Recent searches cloud

(Nautical) haul with a tackle (also spelled bowse), raise something všeobecný nastavni plan autoracing Denature glup Blasen ziehend pingvin universal time Kaoshu (village in Taiwan) ne Æsopum quidem trivit سُفْلِيّ 衛生設備 卫生设备 Carter namijeniti act of leaving secret communication, collapse, collapse from exhaustion, connection on line, curtain length, decrease in something, deliver something by parachute, delivery, delivery slot in a receptacle, descent, descent by parachute, distance between... sense of justice interior view linie discontinuă splicing facility sauna oven čitati naglas izlaz, ispust profinjen čovjek redarguire stay close بحدة ، بمضاء ، بعنف بنشاط ، بخفة heat rash Blumenstrauß (一束鲜花) (u.E.)/Schnittblume (u.E.)/Topfblume (u.E.) (S) buntować się; kontestować; oponować; protestować; przeciwstawiać się fold inward, go to bed, produce result, return something after use, submit something, take somebody to the police cause distress by repeated attacks, destroy, devastate, lay waste; torment, harass, annoy, harrow spin historka eat enthusiastically încercare la oboseală prin răsucire / prin torsiune alternativă مَنْشُور effusing மோதற் பரமாணம், மோதற் சாராமாறி, மோதுகைச்சாராமாறி water-drawing ceremony (Toudaiji), rite of drawing sacred water chancroid حَدّ; حَرْف; شَفَة faktisches Recht تَفَرَّغَ عَنْ; تَنَزَّلَ عَنْ; حَوَّلَ; نَزَلَ عَنْ csacsog parts of locks ngacmues மின்துடிப்பு, மின்தூண்டுணர்வு, மின்கணத்தாக்கு methoxychlor technik