EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: கணவாய் மீன்Translations: 1 - 30 of 315
 Tamil English
கணவாய் மீன்cuttle fish
(முண்டகக் கண்ணி) காம்புசியா மீன்gambusia
அசரை மீன்lepidecephalichthys thermalis
அடிமட்ட மீன். நீரின் அடிமட்டத்தில் வாழும் மீன்bottom fish
அடிவயிற்றுக் கணவாய்inguinal canal
அடைப்புகள்; (எ.டு) அடைப்பு வலை, மீன் வளர்ப்புக் கூண்டு.enclosures
அனாபிலெப் மீன்anablep
அனுவ மீன்diploprion bifasciatum
அனைத்துண்ணும் மீன்கள், பல்வேறு வகையான உணவுகளையும் உண்ணக்கூடிய மீன்omnivorous fishes
அயிலை மீன்rastrelliger kanagurta
அரிப்பு, ஒருவகை மீன் நோய்ich
அரையலகு மீன்hemirhampus or half beak
அலங்கார மீன் வளர்ப்பு, எழில் தோற்றமுடைய பல வண்ண மீன்களைக் கண்ணாடித் தொட்டியில் வளர்த்தல்ornamental fish culture
அவுரி வளர்ப்பு, விரால் மீன் வளர்ப்புmurrel culture
ஆண்மீனின் தாது, மீன் விந்துmilt
ஆறு இல்லாக் கணவாய்dry gap
இடைப் பின்னிய இரட்டை வெட்டுக்குத்து மீன் முள்ளுப்பட்டைtwisted lattice band stitch
இடைப்பின்னிய வெட்டுக்குத்து மீன் முள்ளுத் தையல்interlaced herring-bone stitch
இந்தியக் கண்ணாடி மீன்chandraranga
இனப் பெருக்க வலசை; இனப் பெருக்கப் பயணம். (எ.டு) நன்னீர் மீன் (விலாங்கு) இனப் பெருக்கம் செய்ய கடலடிக்குச் செல்லுதல்breeding migration
இரட்டை மீன்double star
இருமடிவால் (மீன்)diphycercal (tail fin)
இழுது மீன்.jelly fish
ஈட்டி மீன்lancelet
ஈரடுக்கு மீன் வளர்ப்பு அடைப்புdouble layer pen
ஈரின (மீன்)வளர்ப்புbispecies culture
உச்ச இருப்பளவு, தாங்கும் இருப்பளவு, இருப்பு செய்யக்கூடிய மீன் குஞ்சுகளின் உச்ச அளவு எண்ணிக்கைcarrying capacity
உடுமீன், நட்சத்திர மீன் (உண்மையில் இது ஒரு மீனல்ல. முட்தோலிகள் எனும் பிரிவிலுள்ள உயிரினம்)star fish
உட்பூ (மீன்)internal gill
உணவு மீன், உணல் மீன்food fish
Search time: 0.005 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

கணவாய் மீன் European Anti-fraud Office prigrabiti to carry, to take along, to bring along, to hold (hands) 敬請 敬请 birth policy السليوليد مادة صلبة شفافة; شريط سينمائي intimate mixture money is bewailed with a greater tumult than death; no one feigns grief in this case. … The loss of money is wept over with true tears (Juvenal) autoritativan Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 1. step by step; step-wise; little by little; gradually. 2. fig. (îndeaproape) closely; like a shadow. إِدْبار; اِنْفِلات; تَمَلُّص; فِرَار; هَرَب; هُرُوب rom bulb of garlic, plant similar to garlic, strong-tasting plant used in cooking, type of pungent-smelling bulb used in cooking and medicine ضربة غولف رفيقة تُرْبَة; جَبَّانَة; جَدَث; جَنَن; رامُوس; رَمْس; قَرَافَة; مَدْفَن; مَقْبَرَة refining of waste அரசதந்திரப் புரட்சி Luosto grykë voorwaardelike agentura aliaj pe bază de staniu der Flohmarkt பற்றீரியா (பற்றீரியங்கள்) clínica comunitaria اللاعبون الدوليون tapped fixing / mounting hole násep proud fqinjësi coordonate baricentrice (în raport cu centrul de greutate) brief case siesta crema de llet harmonische verdeling horizontal boiler to (lay in/put to) store manner that does not become a gentleman oprema za gašenje požara Антропопсихизм, приписывание природе психических(душевных) свойств, подобных человеческим gángster majesty القرح grossolanità إغف valixhe token of evidence بادئة معناها : مصغر