EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: ஒரு நார்திசு, ஒற்றை திசு, நார்,Translations: 1 - 30 of 396
 Tamil English
ஒரு நார்திசு, ஒற்றை திசு, நார்,textus
ஃபைப்ரினோஜென், நார் ஈன் புரதம்fibrinogen
அசாதாரண திசு வளர்ச்சிhyperplasia
அச்சு நார்axial fibre
அடினோசின் ஒற்றை எரிகைadenosine monophosphate
அடுப்படைத் திசுfundamental tissue
அணி , அலகு , ஒற்றைunit
அணுக்களின், திசு அணுக்களில், திசுஅணுவின்cyto
அத்தியன்னத் திசுosteoid tissue
அன்னிய பொருள் நீக்கம், சிதைந்த திசு அகற்றல்debride
அமீபதோல் புண் (அமீபா என்ற ஒற்றை உயிரணு உயிரிகளால் தோலில் கட்டி ஏற்பட்டு புண்ணாதல்)amebiculcer
அயல் உடல் திசு ஒட்டறுவைheteroplasty
அரிக்கும் நச்சு, திசு அரித்தமிக்கும் நச்சுcorrosivepoisons
அலகு கூடு, ஒற்றைக்கூடு, ஒற்றை செல்unit cell
அலகு; பிரிவு; ஒற்றை; அணிunit
அழற்சியற்ற திசு அழிவு நோய்retinosis
அழிவு நோய், திசு அழிவுmacies
ஆக்கத் திசுmeristematic tissue
ஆக்கத் திசு மண்டலம, பகுதிmeristematic zone
ஆக்குத் திசுmeristem
ஆக்குத் திசு, ஆக்கத் திசுmeristem
ஆடுகளில் ஈரல் திசு இறப்பு நோய்infectious necrotic hepatitis
ஆதாரத்திசு, அடித்தள திசுground tissue
இணைப்புத் திசுconnective tissue
இணைப்புத் திசுcopula
இணைப்புத் திசு, இணைப்பு இழமம்connective tissue
இதயத் தசை நார்திசு ஏற்றம்cardiosclerosis
இயல்பு மாறிய சுரப்புத் திசுheteradenia
இரத்த ஆக்க தடுப்பி திசு, வளர்ச்சித் தடுப்பிantiplastic
இரத்த ஒட்டத்தடையால் திசு இறப்புinfarction
Search time: 0.007 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

ஒரு நார்திசு, ஒற்றை திசு, நார், shkëmbor 7月5日 7月5日 成縣 bintui(d. stafii) calamitoso, miserable, infeliz cooling down heraustreten (v.) Ponzi game Cignavia financijska tržišta laji, laatu, tyyppi, lajittelu (with reference to clothing) a shoulder tuck prito muzică pop رئيسات العمال أعلى درجة ممكن إحرازها quadratic equation (mat) objekti a slight inconvenience must be endured vibrare الثدييّات ذوات الظّلف كما البقر والماعز dantură, zimţuri بشكل عاصي međuzvjezdani medij حاف جـ حفاة head (adj.) Go piece(s), Go stone(s) بصورة معدنية (Informal) substitute; submarine; subordinate; sublieutenant, a substitute, pref. under, beneath, below; secondary, subordinate; indicating that an ingredient in a compound is present in only a small proportion (Chemistry), prep. under, replace, act as... upraviteljstvo daonlathas Aufbau vatër mrtvé tělo zvířete سِبَاقُ الخَيْل vojna operacija gubitci propagacije zbog apsorpcije molekula kisik dorn demontabil (din mai multe piese) the form of a Buddhist priest, priestly attire الجبري شقة او مزقة من شئ قطعة صغيرة غير مشكل زاوية textiler Windfang an der Türe (u.E.) (S)/wattierter Türvorhang aus Baumwolle (u.E.) (S) أَخْرَق; خَرِق; خَرْقاء tomata madura / tomata de sucar pa صيادو الطيور التّلامس klets inspiring confidence