EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: ஒதிய மரம்Translations: 1 - 30 of 104
 Tamil English
ஒதிய மரம்indian ash tree
(மரம்) கன்று நடுதல்sapling planting
h-மரம் (மரக் கடிகை இணைப்பாக்கம்)h-tree (clock synthesis)
அசோக மரம்saraca asoka
அத்தி மரம்anjan
அளாவு மரம்spanning tree
இணை மரம்bonding timber
இனவரலாற்று மரம்phylogenetic tree
இலுப்பை மரம்mahua tree
இலை உதிர் மரம்deciduous tree
இலையுதிர் மரம்deciduous tree
ஈட்டி மரம்rose wood
உகப்பு என்தின மரம்optimal merge tree
உகா மரம்sandpaper tree
உணர்வற்ற பொருள் உண்ணல் (இரும்பு, கல், மண், மரம் உண்ணல்)pararexia
உள்ளங்கை; பனைமரம்; புல்லின மரம்palm
ஊசியிலை மரம், ஊசியிலைக் காடுconifer, coniferous forest
எய்னி மரம்aini
ஓடி மரம்wale
ஓடி மரம் (வளை)wale-piece
கட்டை , மரம்wood
கமுகு, பாக்கு மரம்arecapalam (arecanut)
கருவாலி மரம்oak
கருவேல மரம்black babul
கல்லாக மாறிய மரம்petrified wood
காடு; மரம்wood
கிரீனாட்டு (மரம்)green heart
கிளைகளிலிருந்து வேர்கள் விடு வெப்ப மண்டல மரம்mangrove
குகைத்தளை மரம்cavity tie
குறுக்கில் பெருக்கும் மரம்exogen
Search time: 0.003 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

ஒதிய மரம் شِجَار; فَوْضَى المشتري Eighthes plasing துடிப்புச் சிதைவு நேரம் kijiku jur. to produce testimony of/to a statement. yumabong, lumagô الإقتصادي السياسي الوايمري - نوع من كلاب الصّيد political consideration advantageous; pleasurable, enjoyable, having good effect, profitable căruia i se poate face cuadratura; ce poate fi redus / echivalat cu un pătrat الطيران فوق yhdenmukaisuus, yhteneväisyys, sopivuus, sopusointu vestigial stanovit حرف حلقى جـ حروف renta zajedničkoga životnoga osiguranja (renta se plaća za trajanja života dviju osiguranih osoba, ali se prestaje isplaćivati po smrti jedne od njih) kuyami ja ýüreklilik 車速 сочен ஒதுக்கித் தள்ளு மண்ணீரல் நீக்கம் zinc die casting ancient and original, primitive, primordial, primitive; pertaining to the first age of the world some other time أداة معيّنة earmuffs bandit aprindere / punere în funcţiune a furnalului anti-roll bar 養豚 council inherent flexibility guseu, placă de legătură / intermediară qumez الماديرا: ضرب من الخمرة منسوب إلى جزر ماديرا (على ساحل أفريقة الشمالي الغربي) diferencijalna-termička analiza starodawny (சாவணம்) குறட்டுப்பிடி stone pedestal Bringen Sie ihn doch nicht in Verlegenheit! orificiu de evacuare a aerului (din tancuri), orificiu / gură de ventilare புவித்தொடை நடுநிலை garderobë borscht