EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: உணரும் தன்மையில் தாமதம்Translations: 1 - 29 of 29
 Tamil English
உணரும் தன்மையில் தாமதம்time error
அமிலத் தன்மையில் விரும்பி வளரக்கூடியவைacidophiles
இயக்க தாமதம், இயக்க பிந்துகைoperate lag
இரு தூண்டல்களை ஒன்றாக உணரும் தோலுணர்வுtactile circle
உணரும் உணர்வுகள், உணர்த்தும் உணர்வுகள்phose
உணரும் தன்மைirritability
உணரும் நிலை, எலும்பு முறிவு சீர் செய்தல்set
உணரும் பண்புsensorial
எதிர்பாராத தாமதம்unexpected delay
ஒன்பதாவது மூளை நரம்பு, சுவை உணரும் நரம்புglosso pharyngeal nerve
ஒலிமத் தாமதம்acoustic delay
ஒலியினை உணரும் ஆற்றலின் குறைபாடுtonal gap
ஒளி வாங்கும் உணரும் நேரம்photochromatic interval
கலைக்கோணத் தாமதம்amplifier
தகாத தாமதம், தேவையில்லாத சுணக்கம்undue delay
தடுக்க முடிந்த தாமதம்avoidable delay
தவிர்க்க இயலாத காலத்தாழ்வு / தாமதம்unavoidable delay
தாமதம்delay
தாமதம்retardation
தாமதம்slowness
தாமதம், தொய்தல்slack
துடிப்புத் தாமதம்pulse delay
தூண்டல்களில் மிகுந்ததாக உணரும் நிலைcardinal point
பண்பியல் , தன்மையில்qualitative
பார்க்கும் பொருள் பெயர் கூறஇயலாமை, உணரும் பொருள் பெயர் கூற இயலாமைparanomia
புறத் தாமதம்physical delay
மட்டுமீறிய தாமதம்inordinate delay
மெத்தனம், தாமதம் கணக்கம், நெடுநீர்மைdelay
வழக்கிலில்லா தாமதம், அசாதாரண தாமதம்unusual delay
Search time: 0.003 seconds.

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

உணரும் தன்மையில் தாமதம் hot-bulb engine mancherlei var huwelik V-1 odmaranje savonto, mesio manufacture points of improvement einen Termin zur Unterredung festsetzen ragworm, sandworm, clam worm (Hediste) ஒலீயின் vue jointure منزوع القابس العنب financijska godina air control officer with concord small things increase, with discord the greatest things go to ruin (Sallust) 滴水匯成河 滴水汇成河 بشكل توزيعي fully etymology slepice обручение (n.) električno ugađanje كثير النخيل шырыня plenty, enough, sufficient, satisfactory, adequate; division into ten; perfectly, thoroughly, fully, in full التكامل العددى . elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) multi-engine aeroplane, multi-engine airplane farmacistă 充分 [chong-fen] abstain, forebear, restrain oneself, desist, chorus, hold self back, melody, recurring piece of verse, something repeated often, verse or phrase that is repeated during a song or poem, chorus; music or melody that accompanies the chorus namjenska telefonska linija shuk الاستفاضة butt iron بشكل غير متكافيء المواطن من مونتانا gravity irrigation silver (color, colour) بلاد / المشرق / الشرق ، الشرق medudržavni Aufruhr (u.E.) (S)/Aufstand (u.E.) (S)/Revolte (u.E.) (S) studio, ateljee, valokuvaamo, yksiö قابل للسّحق doing nothing and taking things as they come