EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: இணைப்புப் பொருள்Translations: 1 - 30 of 812
 Tamil English
இணைப்புப் பொருள்binding agent
இணைப்புப் பொருள்conjugate
(உலோகப்) பொருள் , வன்பொருள் , கணினி வன்பொருள்hardware
(கச்சாப்) பொருள் , மூலப்பொருள்raw material
(கறி) வாசனைப் பொருள், தாளிதப்பொருள்condiment
(நிலச்) சீர்திருத்தும் பொருள், செம்மைப் படுத்தும் பொருள்ameliorant
ஃபீனால் பொருள்phenolic constituent
ஃபைப்ரின் (அ) நாரியல் பொருள்fibrin
அகத்துறிஞ்சு பொருள்adsorbate
அசவால் கூட்டுப் பொருள் பிரிப்புchromatography
அசையாது பொருத்திய பொருள் / பொருத்திவகைச் சொத்துfixtures
அசையும் பொருள்movable
அடிதாங்கி; இடைத்தாங்கு பொருள்buffer
அடிப்படைப் பொருள், மூலப்பொருள், சிகிச்சைப் பொருள்material
அடிப்பெதிர் பொருள்anti-knock substance
அடுக்குப் பொருள் வளர்ச்சிaccretion
அணிமணிப்பூண்; அணிகலன்; நகை; மணிக்கல்; உயர் மதிப்புப் பொருள்jewel
அணுக்கருகவர் பொருள்nucleophilic
அணுப்பிளவுறு பொருள்fissile material
அணைதற் பொருள்complex agent
அதிக / அவசரமான ஒரு விஷயம் / பொருட்பாடு / பொருள்a matter of extreme urgency
அதிநுண்ணுயிர், நுண்ணுயிர் பரப்புப் பொருள்fomite
அதிர்ச்சி மற்றும் உறுப்பு பாதிப்பில் வெளிப்படும் இரசாயனப் பொருள்histamine
அனல் எதிர்ப்புப் பொருள்refractory material
அனுப்புச் சரக்கு ஒப்படைப் பொருள்consignment
அனுப்புச் சரக்கு; ஒப்படை பொருள்consignment
அன்னிய பொருள் அகற்றிauriscalpium
அன்னிய பொருள் துருவிexplorer
அன்னிய பொருள் நீக்கம், சிதைந்த திசு அகற்றல்debride
அன்னிய பொருள் நீக்கி, உடல் நீக்கிextractor
Search time: 0.011 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

இணைப்புப் பொருள் one who hesitates, one who wavers or is irresolute curet, remove tissue by scraping, scrape with a curette (surgical tool), surgical instrument for scraping, surgical tool shaped like a spoon at one end and used to remove tissue from body cavities (also curet) coil of wire surrounding iron core, conductor that produces a magnetic field when an electrical current passes through it (Electricity) தண்டுவடம் une centaine de soldats அகலக்கோட்டுமாறல் binding legal agreement, duty, duty responsibility; indebtedness; agreement, legal contract, something owed, state of owing orbit Kundenbesuch Dabu (Ort in Guangdong) (u.E.) (Eig, Geo)/Tai Po (Bezirk in Hongkong) (u.E.) (Eig, Geo) babsztyl; flądra (pot.); krowa; krówsko; prukwa (wulg.); pudło (wulg.); raszpla ion-exchange radioactive substance used to trace something tutaj kobyła Cutworm hemostatic agent, stopping blood flow, styptic, able to stop a flow of blood (also haemostatic) mišljenja Albrecht Dürer (1471-1528), German goldsmith engraver and painter black-crowned white-eye corodare / atac prin acţiune chimică pinn- Securities and Exchange Commission arbore gol; bucşă lungă; pană cilindrică; arbore amovibil engrais cost for traveling (on a bus, train, etc.); one who pays to travel in such a vehicle; meals, provisions; something offered or supplied, cost of travel, eat, entertainment, food, happen, journey, go, travel; happen; eat and drink, manage in doing someth... garant წებო, წებვა, დაწებება Common Business Oriented Language(Computers) programming language used mainly in mainframe computers, programming language for commerce low-growing evergreen flowering plant, low-growing North American evergreen plant with small white flowers and small leaves; pungent oil derived from the wintergreen plant, oil of wintergreen, teaberry muneyake الحساب easygoing, friendly, amiable; easy to talk to சரியின்மை Grimasse Emergency condition gounomono lid deceiver, one who leads others astray, person who purposely or accidentally misleads others pojašnjenje slike charging door presiune de plesnire, presiune interioară / internă de rupere / de explodare flue lacking legs, lacking fins மோவாய் தோல் சுருக்கு தசை totally unreasonable wawrzyn გაცვეთილი of or pertaining to the cheek or the cheekbone