EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: pahintulot ng pámahalaanTranslations: 130 / 45
 Tagalog Spanish
pahintulot ng pámahalaanfranquicia, privilegio
alisin ang pahintulotquitar franquicias
amilyaramyento, halaga ó tasa ng pag-aarì na ibinabayad sa pámahalaanamillaramiento
anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaananarquista
ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng pámahalaancontrabandista
ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng pámahalaananarquía
ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaananarquista
bahay pámahalaancapitolio
bantay-gubat ng pámahalaanguarda mayor de bosque
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulotpaso; camino, pase
humalaga ó tumasa ng dapat ibwís ng mámamayan sang-ayon sa halagá ng lupà ó pag-aarì na ipinagbabayad sa pámahalaanamillarar
kabahayán, salas; bulwagan ng pámahalaan ó ng isang kapisanan ó ng isang páaralansala, salon; casa de ayuntamiento; casa de un gremio ó colegio
kapahintulutan, pahintulotconsentimiento
karunungan sa pamamalakad ng pámahalaanpolítica
katibayan, kasulatang patotoo; kapahintulutan ng pámahalaan; kasulatang pinagkayarianescritura auténtica, cédula, título, privilegio; carta constitucional
laban sa utos ng pámáhalaancontrabando
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaanestado, condicion; estado, el cuerpo politico de una nacion
lisensia, pahintulotlicencia
nanghihimagsik, lumalaban sa pámahalaaninsurgente, amotinado
náuukol sa pámahalaangubernativo
pag aaring dî malaman kung kanino, na tuloy inaarì ng pámahalaanbienes mostrencos
pagkatangì, katangian; kapahintulutan, pahintulotprivilegio, prerogativa
pagpapatunay, pagpapatotoo, pahintulotaprobacion
pagpayag, pagkapayag, kapahintulutan, pahintulotconcesion, cesion, privilegio
pagsamsam ng pámahalaan, pag-embargo ng pámahalaanconfiscacion
pagsubok, pagsuri; pahintulot, pagpapatunayaprobacion
pahintulotautorizacion
pahintulotlicencia, permiso
pahintulotpermiso
pahintulot na ipinagkakaloob sa isang kawallicencia, permiso que se da á algun militar
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements