EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: magul�® ang isip, mag-alapaap, magsalimuotTranslations: 130 / 32
 Tagalog English
alapaap, ulapcloud (n.)
dragon, hayop na kathang-isipdragon (n.)
gumunitâ, mag-isip, magwarì, magbulay, magnilaymeditate (v.)
guníguní, sa isip lamangimaginary (adj.)
humatol, mag-isip, magwarì, kumuròdeem (v.)
isip, warì, akalà; kaloobanmind (n.)
kaguluhan ng isip, pagsasalimuot, pag-aalapaapperplexity (n.)
kasi, bungang-isip, kathâ, isipan; yabag, kahambugan, kapalaluanconceit (n.)
kasiraan ng isipinsanity (n.)
katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan ng loobcalm (n.)
katalasan ng isipacumen (n.)
katalásan ng isip, katalinuan, katusuhan; kakayahan, karunungantalent (n.)
kathang isipmyth (n.)
langit, himpapawid, alapaapsky
mag-isip, magmunì, magdilidilì, magbulay, gumunitâcogitate (v.)
maguló ang isip, mag-alapaap, magsalimuotperplex (v.)
mang-ulol, manirà ng isip, mang-hangalinfatuate (v.)
mapag-isíp, mapanimdimpensive (adj.)
mapag-isíp, mapanimdiminthoughtful (adj.)
matalinò, matalas ang isiptalented (adj.)
mawalâ sa sariling isip; mawalan ng diwà, mahilo; magulomihanandismay (v.)
may kinalaman sa kapaniwalaang kathang isipmythology (n.)
nauukol sa isip ó sa pagiisipmental (adj.)
pag-iisip, talas ng isipwit (n.)
pagkawalá sa sariling isip; hilodismay (n.)
pang-uulol, paninirà ng isipinfatuation (n.)
sagabal, kapansanan; kaguluhan ng isippuzzle (n.)
sirâ ang ulo, sirâ ang isip, sirâ ang baít, ulol, baliw, lokoinsane (adj.)
tarok ng isipinsight (n.)
ulol, loko, baliw, sirâ ang ulo, sirâ ang isipcrazy (adj.)
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements