EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: operating procedureTranslations: 1 - 30 of 69
 English Tamil
accounting procedureகணக்கு வைப்பு முறை
accounting procedureகணக்கு வைப்புமுறை
civil procedure codeஉரிமை வழக்கு விசாரணை முறை தொகுப்புச் சட்டம்
civil procedure codeஉரிமையியல் நடைமுறை விதித் தொகுப்பு
civil procedure codeஉரிமையியல் வழக்கு நடைமுறை விதித் தொகுப்பு
constitutional procedureஅரசியலமைப்பு நடைமுறை
criminal procedureகுற்றவியல் நடைமுறை
criminal procedure codeகுற்றவழக்கு விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டம்
criminal procedure codeகுற்றவியல் நடைமுறை விதித் தொகுப்பு
customary procedureமரபுவழி நடைமுறை
disk operating systemவட்டுச் செயற்படுத்து முறைமை(இ.வ)/வட்டு இயக்க அமைப்பு(த.வ)
dos (disk operating system)என்பதன் குறுக்கம்
general procedureபொது நடைமுறை
government desire to streamline the land acquisition procedureஅரசு நிலத்தக் கயகப்படுத்ம் முறையை சீர்படுத்த விரும்புகிற
grievance procedureகுறையுற்றோர் / குறைதீர் நடைமுறை
legal procedureசட்டநடைமுறை
observe such rule of procedureநடமுறை விதிகளப்பின் பற்றுதல்
office procedureஅலுவலக நடவடிக்கைமுறை
office procedureஅலுவலக நடைமுறை
operatingஇயக்குதல்
operating biasதொழிற்படுஞ்சாருகை
operating characteristicஇயக்குச் சிறப்பியல்பு
operating characteristicsசெயற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகள்
operating coilஇயக்கு சுருள்
operating costநடைமுறை அடக்கம், நடைமுறை ஆக்கச் செலவு
operating frequencyசெயற்படு அதிர்வெண்
operating lineசெயல் வரம்புக்கோடு
operating pointசெயல்படு புள்ளி
operating pointசெயல்படுபுள்ளி
operating pointசெயற்புள்ளி
Search time: 0.003 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Sidebar

Recent searches cloud

1月20日 1月20日 Escandinavia edible fish and shellfish, edible marine animals, fish and shellfish which can be used for food تولّ :: يحلف :: يدير :: يعاقب ذهب او شئ يشبه الذهب يطلى به مال بريق ظاهرى خنزيرة صغيرة تردد عالي جدا infinite time, timelessness, timelessness after death, infinity; time after death, truths said to be eternal, very long time no-bura najava (n.) klece ареал (n.) verdeeldoos traitor, person who switches sides (to an opposing political party, ideal, etc.) baby, infant; naive person; term used to address a lover or a loved one; pretty young woman; handsome young man (Slang), handsome youth, young woman considered good-looking landowner, yeoman, independent farmer in Medieval England (Archaic) lisière përgëzim selective breeding as proposed human improvement, study of the possibility of racial improvement through selective breeding and other methods Space Lab 中国人民政治协商会议 中國人民政治协商會议 الموظفون المسؤولون عن تنفيذ القانون drzazga (n.) 蜂起 voorspoelen أفرغ الغاز fungal disease of fruit Betonmast (m.) (relativ groß) akseliseula 強大 perfero pertulit zastarijevanje obveza prema dobavljačima, zastarijevanje računa obveza osvit 尋事生非 aforesaid, same, as already stated, repeat something, same here, symbols representing repeated matter, the same thing applies elsewhere نظام الدخل / الخرج الأساسى الدرجات المئوية megváltás Europska konvencija o ljudskim pravima korzet (vrsta opcije) plain in Attica, northeast of Athens, Greece. It was the site of an important Greek victory over the Persians in 490 BC ., plain in southeastern Greece where the Persians were defeated; ancient town 腐蚀 [fu-shi] porrigo bony and diamond-shaped, fish with ganoid scales, fish with thick bony scales and a shiny covering, of or pertaining to fishes with thick bony scales and a shiny covering; of hard smooth and bright fish-scales; having hard smoth and shiny scales (of sc... having a distinguishing mark; noticeable, significant, conspicuous; being an object of suspicion or vengeance, singled out, with distinctive linguistic feature, with mark on back fecundity interno pravilo أوتريللو - رسام فرنسي إشتهر برسمه للشوارع الباريسية produced locally, local product (with distinctive native features) warranty truita de pernil