EUdict

Insert:

EUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: full sentenceTranslations: 130 / 117
 English Tamil
full sentenceமுழு வாக்கியம்
basic sentenceஅடுநிலைத் தொடர்
bench fullமுழு ஆயம் நீதிபதிகள் குழாம்
blood fullமுழு உறவு
compound sentenceகூட்டுச் சொற்றொடர்
concurrent sentenceஒருங்கியல் தீர்ப்புத் தண்டனை
death sentenceஇறப்பு ஒறுப்பு
death sentenceஇறப்பு ஒறுப்பு, மரண தண்டனை
disarranged sentence testவாக்கியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் சோதனை
embedding sentenceஅகப்படுதொடர்
enhancement of sentenceதண்டனையை உயர்த்துதல்
execute (death sentence)மரணமிடு
fullநிரம்பிய
fullமுழு, நிறை
fullமுழுமை
fullமுழுமை; நிறைவு; நிறைவான; நிறைந்த
full adderமுழுக்கூட்டி
full adderமுழுமை கூட்டி
full additional chargeமுழுக் கூடுதல் பொறுப்பு
full and final paymentமுழு இஊதிச் செலுத்தம், கணக்கு முடித்தல்
full annealingநிறைகாச்சிப்பதனிடுகை
full automatic weldநிறைதன்னியக்க உருக்கொட்டு
full benchமுழு ஆயம்
full benchமுழு நடுவர் ஆயம்
full boreநிரம்பிய தொளை
full cell processநிரம்பிய கலன் முறை
full chamferநிறைதரங்கு
full coiningநிறைகாசல்
full creamமுழு வெண்ணெய்
full diameter of threadபுரியின்முழுவிட்டம்
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
AdvertisementsRecent searches

full sentence act of bringing back to life, act of raising from the dead; act of bringing back into use at the earliest possible time, as soon as possible become less, end, reduce something, decrease, lessen; become less, diminish; annul, suppress (Law) bucşă, lagăr, cuzinet, manşon, mufă; (mas-un) bucşă de găurit; (el) bucşă izolatoare, izolator de intrare / de trecere the Word was made flesh (after St. John 1:14) கழிவுநீரின் தாக்கம் இருமை இயல்பு, இருமைப் பண்பு (Cooking) flavoring made from finely chopped vegetables and herbs with meat; mixture of finely chopped vegetables used as a bed for braised meat ஆதி திராவிட வகுப்பினர் to come to terms (with smb.); to smoke the pipe of peace/the peace-pipe. Used in the context of general equities. Hierarchy of choices concerning price and volume of bids or offers proposed to a customer. there is scope for chance everywhere; let your hook be always ready. In the eddies where you least expect it, there will be a fish (Ovid) Прессорецептор, рецептор давления بُويَا; خِضَاب; دِمَام; دِهَان; صِبْغ (fam.) aprox. to take in; (fam.) to diddle; to do Taffy; to fool; to make a fool of; (fam.) to put off with fine words; (pe cineva) (fam.) to hand smb. a lemon; (fam.) o bad smb. up the garden(-path); to get the better end of smb.; înv. to sell smb. a bar divine nature gave us the fields, human art built our cities (Latin version of the Spanish motto over the Santa Barbara County Court House) (Varro) அடுத்த வேலை / பணி தருநர் அண்ணீரக சுரப்பி நோய் juha od kupusa attack; onslaught; onset lemonade Депрессивное состояние при cloth woven from camel or goat hair; robe which is made from this fabric and is traditionally worn by Arabs extra high tension cách tìm kiếm từ điêm trung tâm, khu vực đi vòng quanh (cho việc tìm kiếm và cứu người) எண்உரு முறைமை(இ.வ)/அமைப்பு(த.வ) ஆக்கச் செலவின் அனுமானம், அடக்க மதிப்பீடு உவில்சன்வெற்புத்தொலைகாட்டி Hagåtña, früher Agana ( Hauptstadt der Insel Guam und Militärstützpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika ) (u.E.) (Eig, Geo) Стресс в результате изоляции மூக்கெலும்புப் பாலம் விண் குடை மிதவை; வான் மிதவைக் குடை நம்பகமான, கமுக்கமான, மறைகாப்பு மந்தணம் மூச்சுக்குழல்வாய் 15th letter of English alphabet, 15th letter of the alphabet; symbol for zero (metodă de) măsurare a dimensiunilor fără contact direct între piesă şi aparatul de măsură a aţâţa focul; a agita, a amesteca (Biology) process of using sunlight to produce carbohydrates (esp. in plants), carbohydrate production using light and chlorophyll ustanawiać (v.) சிறுநீரகத்திறன் குறை, சிறுநீரகத் திறனிழப்பு, சிறுநீரகச் செயலிழப்பு (வாக்காளர்) பட்டியல்; ஒப்போலையர் பட்டியல் to be on the booze; v. şi a trage la chefuri. (fam.) to feel queerish; v. şi a nu ~ prea bine. உதைகால் வடிகான், எரிங்கென், வடிகான் develop gradually, develop via evolutionary change, gradually change or mature over time; be developed, be changed, emit heat or gas (cu dat.) to stimulate...; to give an impetus to...; to give a push to...; to give a stimulus to... to set smb. at ease. beloved (one); object of one`s affections; one`s sweet choice regum æquabat opes animis; seraque revertens nocte domum, dapibus mensas onerabat inemptis