EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: electronic shellTranslations: 1 - 30 of 208
 English Tamil
electronic shellஎலெக்ட்ரான் உறை
electronic shellஎலெக்ட்ரான் கூடு
atmospheric shellகாற்று மண்டல ஓடு
automatic pilot (electronic)தன்னியக்கவழிகாட்டி
barey-shell markingவாளியுமிக் குறியீடு
boiler shellகொதிகலனோடு
chronometer, electronicஇலத்திரன் நேரமானி
coconut shellசிரட்டை, கொட்டாங்குச்சி
colour egg shell blueகாகமுட்டை நீலம்
colour shell pinkஒட்டிளஞ்சிவப்பு
cornelius electronic comparatorகோணீலியசுஇலத்திரன் ஒப்பீட்டுமானி
corrugated shellவளைவுக் கூரை
cylindrical shellஉருளைக்கூடு
data processing, electronicமின்னியல் தரவு முறைவழியாக்கம்(இ.வ)/ செயற்படுத்தம்(த.வ)
dextral shellவலம்புரிச் சங்கு
diffusion shellபரவுக் கூடு
e. d. p. (electronic data processing)இ. த. சீ. (இலத்திரன் தரவுச் சீர்முடிப்பு)
eam (electronic accounting machine)என்பதன் குறுக்கம்: மின்னணுக் கணக்குப் பொறி
edentulate shellபல்லற்ற ஓடு
edp (electronic data processing)என்பதன் குறுக்கம்
eft (electronic fund transfer)என்பதன் குறுக்கம்
egg shellமுட்டை ஒடு
egg shellமுட்டை ஓடு
egg shell theoryமுட்டையோட்டுக் கொள்கை
electron shellஇலத்திரனோடு
electron shellஎலெக்ட்ரான் அடுக்குகள்
electron shellஎலெக்ட்ரான் கூடு
electron sub shellஎலெக்ட்ரான் துணைக்கூடு
electronicஇலத்திரனுக்குரிய
electronicமின்னணுசார்
Search time: 0.003 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

electronic shell moleskin (n.) பரிலைள்ள Zweistufenrakete mass destruction reflekto நுண் சத்து, நுண் ஊட்டச் சத்து tundonjës consumons சீராக்க (horse) comb bit, cifra binară; (mas-un) dinte aplicat / demontabil la freză, bavură, bac, tăiş de sculă aşchietoare (şi de burghiu), margine tăietoare (de sculă) falcă de menghină; letcon (pentru lipit) syyttää, nostaa syyte GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) lovački rog query language: QL pička cui dono lepidum novum libellum? muzike عتّم 河內希爾頓 河内希尔顿 rezistenţă la foc 朝圣 [chao-sheng] attack on, foray into, sudden incursion into, attempt to buy control, illegal attempt to lower stock price, lure somebody away, luring people away, make surprise attack banner headline, cloth suspended between two poles, especially good, flag of king, emperor, or knight, flag; poster; large headline; (Internet) advertisement on a web page which is usually in the form of an animated graphic, guiding principle, head art... umacniać autobus aversion to anger イトヨ instant of failure الجريدة الرسمية fœdum inceptu, fœdum exitu prey podružnica, filijala over the counter; not traded or listed with an organized stock exchange (Finance); trading through telephone or computer and not on the floor of a stock exchange (Finance); available without a prescription (Medicine) flechten djeljati 違法行為矯治法 违法行为矫治法 Manifests broadcast flood زمرد Croatian Middle-Ages procedure law Униформитарианизм, учение о 準新作 conill amb escamarlans applied fine arts Out of true wheel establishment of industry Augustan writer or student, characterized by classical writing, of Augustus Caesar or his time