EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: electric steam ventTranslations: 1 - 30 of 550
 English Tamil
electric steam ventமின்னடுப்புக் கொதிநீராவித்துவாரம்
aerated steamகாற்றுகலந்த நீராவி
air ventகாற்று செல்லும் வழி, காற்றுப்போக்கு
air ventகாற்று வழி
air ventகாற்றுப் போக்கி , வளி செல் வழி
air ventவளித்துளை
air-ventகாற்று தணிப்பத்துளைகள்
atmospheric steam curingவளிமண்டல நீராவிப்பதன்
attemperation of steamநீராவி வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு
automatic electric switchதன்னியக்க மின் இணைப்பி
booth hall electric furnaceபூதுகோலர் மின்னுலை
bornand electric furnaceபோணண்டுமின்னுலை
brown-firth photo electric pyrometerகபில ஏமத்தைற்று
bulb (electric)மின்குமிழ்
choking of ventவாயடைப்பு
circular electric waveவட்டமின்னலை
combined steamசேர்ந்த கொதிநீராவி
compound wound electric motorகூட்டுக்கம்பிச்சுருள் மின் சுழற்றி
core ventஅகணி விதானம்
core ventஅகணிஇல்லி
current (electric current)ஓட்டம் (மின்னோட்டம்)
cut off (steam engine)நீராவி நிறுத்தம்
direct-arc electric furnaceநேர்முக வில்சுடர் மின் உலை
discharge (electric)மின்னிறக்கம்
displacement (electric)பெயர்ச்சி (மின்)
divided steam chestபிரிபட்ட கொதிநீராவிப் பெட்டி
double acting steamஇரட்டைத் தொழிற் கொதிநீராவி
double acting steam hammerஇருவழி நீராவிச் சம்மட்டி
dry steamஉலர் கொதிநீராவி
e. r. w. (electric resistance welding process)உருக்கொட்டு மின்தடைமுறை
Search time: 0.007 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

electric steam vent lounge boss, chief lighting electrician on movie set, employer, foreman, overseer; boss; old man (derogatory), husband parent node obrigações lještarka ancient kingdom located east of the Dead Sea, ancient kingdom situated on a plateau to the east of the Dead Sea in modern-day Jordan, son of Lot safe catch called by football receiver fiksiranje Familienbuch (u.E.) (Rechtsw)/Einwohnerliste, Einwohnerverzeichnis (u.E.) Novi izvori svjetlosti supercherie combine two or more separate molecules to form a more complex molecule hornless vléci baza podataka za informacije o poruci luxation functionally, in a practicable manner, serviceably instantly, immediately, at once, without delay (Colloquial) accurate, candid, candidly, cigarette without filter, consecutive, consistent, conventional, conventional person, delivered with unbent arm, directly; in an upright manner; frankly, openly; immediately, without delay; continuously, without stopping; ho... financial investments zrakoplovne snage thermal energy; heat energy action communicating something, body movement, express an idea or emotion through bodily movements; make a gesture, make a body movement, movement of the body which expresses an idea or emotion, gesticulation, use of gestures Urogenitalne infekcije posuditi nekome různost polica krovne odgovornosti tournedos béarnaise exceptional infotainment, television program that provides information in an entertaining way பொலிதீன் shudder, tremor, quake, shiver pompă de start şi ungere (la diesel) résonner ontogenese черпание (n.) сращивание إلهة ، إلاهة أمراة رائعة الجمال طبيعة ، مزاج بشرة مظهر عام decorate gaudily; create decorative folds (on a dress), decorate something with ruffle, flamboyant behavior, gaudy decoration; decorative fold (on a dress) چھوٹی سی نظم یا سر language group of Pacific islands رسّامو الكارتون Irishism je soprano, alto, tenor, bass unverändert (u.E.) lagging uklopiti