EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: air borne diseaseTranslations: 1 - 30 of 249
 English Tamil
air borne diseaseகாற்றால் பரவும் நோய்
air borne diseaseகாற்று மூலம் பரவும் நோய்
acute diseaseநோய் வீரிய நிலை, தீவிர நோய் நிலை
addisons diseaseஅடிசன் நோய்
air borneகாற்று மூலம் பரவிய
air borneகாற்றூடான, காற்றில் மிதக்கும்
air borne noiseவளிகாவொலி
air borne tradeவான் வழி வணிகம்
air-borneஅந்தரத்தில்
airborne diseaseகாற்றுவழி நோய்கள்; வளிவழி நோய்கள்
aizheimers diseaseமுதுமை பேசாமைக்குறை தோற்றுவிக்கும் மூளை நாய்
alkali diseaseகாரவியாதி
alkali disease (cattle)களர் நோய் (கால்நடை)
animal born diseaseவிலங்கு வழி நோய்
animal diseaseவிலங்குநோய்
aphthous fever (see foot & mouth disease)அபுதசுக்காய்ச்சல் (குளம்பு-வாய்நோய்)
atopic diseaseதூசுப் புரத ஒவ்வாமை
aujeszkys diseaseபோலி வெறி நோய்
autoimmune diseaseதன் தடுப்பாற்றுநோய்
baby pig diseaseபன்றிக் குட்டிச் சுகவீனம்
bacterial brown spot diseaseநுண்மப் பழுப்புப் புள்ளி நோய்
bacterial spot diseaseநுண்மப் புள்ளி நோய்
barlows diseaseசி. உயிர்ச்சத்துக்குறை குழந்தை நோய் (லண்டன் மருத்துவர் 1845 - 1945) அடையாளம் கண்ட குழந்தையில் மூக்கு இரத்தக் கசிவு நோய்)
black diseaseஆடுகளில் ஒருவகை ஈரல் அழற்சி நோய்
black leg diseaseகருங்கால் நோய்
black spot diseaseகரும்புள்ளி நோய்; மீன்களுக்கு ஏற்படும் தோல்களுள் ஒன்று
blast (plant disease)செடியெரிக்குநோய்
blast diseaseகொள்ளை நோய்
blast diseaseநெல்லின் கொள்ளை நோய்
bleeders diseaseகுருதி கொட்டி நோய்
Search time: 0.017 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

air borne disease الحركات المضادة act of joining together, alternation of number of bonds, fusion of nuclei, group of verbs with same inflections, inflection of verb, pairing of chromosomes, reproduction in simple organisms, set of various inflectional forms of a verb (Grammar); union,... Demonstrations omjer prilagodbe cauliflower orificiu de descăr-care / de evacuare (la oală / cuptor) (fruit) circus performer 作文 رمل ناعم freshwater diving bird, type of water bird finalist (security) back-up (m.) (of data) خِلَاف; ضِدّ; عَكْس உள்ளீடற்ற உருளை prijevoz bez pratnje screw stay bolt vento suntik (longstanding) opponent, enemy, inimical, adversary, opponent olajfinomító மடக்கம் vidám öreg pasas الأكثر إسهابًا ancient times cursed, damned (Slang) home bastradhoj البنطلون القصير backed off (milling) cutter التصفيح awantura društveno-kulturni objekt spring breeze iodous anställning اسطبل ، اصطبل = زريبة مجموعة من خيل السباق يملكها شخص واحد = مجموعة من الملاكمين الخ تحت ادارة واحدة sažimanje potty-trained بوسايدون - إله البحر و الزّلازل . الأساطير اليونانيّة to slide forward, slip forward, fall forward, fall down andar de tienda en tienda comprando proces-verbal de verificare (a unei maşini) الإنترنت vatër letní أَسَرَّ; أَفْرَحَ; اِسْتَهَلَّ الوَجْهُ; بَسَطَ; بَهَجَ; سَرَّ; طارَ فَرَحًا; فَرَّحَ باعة الزهور prinos tijekom razdoblja posjedovanja/držanja