EUdict

Insert:

EUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: actual journey timeTranslations: 130 / 477
 English Tamil
actual journey timeஉள்ளபடியான பயண நேரம்
absolute timeதனிநேரம்
acceleration timeமுடுகு நேரம்
access timeஅடைகை நேரப் பெறுவழி(இ.வ)/அணுகு(த.வ) நேரம்
access timeஅடையுநேரம்
access timeஎட்டும் நேரம், அடைமே் நேரம்
actualஉள்ள
actualஉள்ளபடி; நடைமுறை; உண்மையான
actualஉள்ளபடியான; உண்மையான
actual balanceஉள்ளபடியான இருப்பு
actual costநடந்த / நேர்ந்த செலவினங்கள், சரியான செலவு
actual cycleநடைமுறைச் சுழற்சி
actual decimal pointஉண்மைத் தசம(இ.வ)/பதின்மப்(த.வ) புள்ளி
actual exhaust velocityநடைமுறை வெளிறியேற்ற விரைவு
actual expenditureஉள்ளபடியான செலவு
actual growth rateஎய்திய வளர்ச்சி வேகம்
actual outputஉண்மை விளைவு
actual receiptஉள்ளபடியான வரவு
actual serviceமெய்யாக உள்ள பணி, ஊழியம்
actual sizeஉண்மைப் பருமன்
actual total lossஉண்மையான மொத்த நட்டம்
actual valueஉண்மை மதிப்பு
actual wordஅசல் சொல்
acutal timeநடைமுறை நேரம்
add subtract timeகூட்டல் கழித்தல் நேரம்
add timeகூட்டல் நேரம்
alarm time pieceஅலறிக்கடிகாரம், அலறி, மணி அலறி, அலறி/அதிர் மணிப்பொறி
alarm time pieceஎழுப்பு மணிகடிகாரம்
alarm time pieceவிழிப்பொலியன், விழிப்பொலிக் கடிகாரம்
all-burnt timeஎறிந்து முடியும் நேரம்
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
AdvertisementsRecent searches

actual journey time கிரகணம் பார்த்த கண் உடைமை மாற்றத்தக்க / கைமாற்றத்தக்க Извините, где здесь автобусная/трамвайная остановка? to be hand and glove; to act conjointly; to deal together; to sail/to row in the same boat (with smb.); to rub shoulders (with smb.). உரிய / இறுதி / நாள் / தேதி அச்சு வழிப் பாய்வு எக்கி கால்வாய் உரு இரும்பு இடை நுழை; செருகு கைப்பெட்டி; கருவி கலப்பெட்டி ஒற்றைக்குளம்பு விலங்கு صناعة وفن المغنى المتجول أشعار شعبية غنائية قديمة Life is not a bowl of cherries, or, literally, Fire tests gold; adversity tests strong men انطلاق البخار المستنفد من اسطوانة محرك البخار المستنفد المنطلق على هذا النحو العادم மாறா வெப்பமுறைக் காந்தநீக்கம் hekisetsu rancher bisect; (mat) a împărţi în două, a înjumătăţi FIAT (Flatus Ignis Aqua Terra), or fiat (Hebrew) good deed; commandment, Jewish law of moral conduct, religious duty autotimer என்பதன் குறுக்கம்: சித்திர மூலகம் (Computers) digital interface for musical instruments, standard for information transfer between electronic musical instruments and computers அசந்தர்ப்பம், பொருத்தமற்ற நேரம் باتساع خارج البيت خارج حدود بلد ما فى كل اتجاه مخطئ البندور - المرأة التي أفشت الشر في الأرض. الأساطير اليونانيّة ஒருங்கற்ற கண் பார்வை காது உறுப்பு மூடல், காதுக் குழாய் மூடல் ஒட்சி-புறப்போன் உருக்கொட்டு அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடிநீக்கல், அடியிளக்கம் (cu dat.) /rostul (cu gen.) to make sense of...;to get wind of... ஒப்பீட்டளவுத்திட்டம் இழுவிசைச் சுருளி வில் (பொறிப்பகுதி) ventricle கோட்டம்; வகுத்தல்; வாக்கெடுப்பிற்காகப் பிரித்தல் gens நிக்கொற்றினிக் கமிலம் (French) one-on-one meeting, private meeting; an intimate conversation; a confrontation; a s-shaped couch, intimate conversation for two, intimately, privately; one-on-one, type of sofa اسمى ، ارفع ، اهم اكبر ، اعظم راشد، بالغ سن الرشد بارز ، هام خطير رئيسى كبير (about property) hired, used in exchange for regular payments; let, provided in exchange for regular payments (fam.) to start the ball rolling; to set the ball a-rolling. அறுக்கும் வலி, கத்திக்குத்தும்வலி (Biology) readily absorbs acid dyes; grows well in an acid environment, easily stained by acid dye, flourishing in acid environment administrative, coming into effect later, executive, having the power to execute laws and policy; to be carried out or executed Вновь возникающее(в противоположность существующему); изменяющееся состояние ஆடலோட்டம், மாறுதிசை மின்னோட்டம் Вспомогательный материал, облегчающий усвоение die Hand stechen (u.E.) (V)/schwer zu handhaben (u.E.) (V) திரும்பப் பெறுவதற்கான / கொடுப்பதற்கான ஆணை