EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: stare obvezeTranslations: 130 / 97
 Croatian English
alternativne obvezealternative obligations
bankovna pasiva, pasivne stavke, dugovanja, obvezebank debits
bilateralno netiranje (sporazum između dviju stranaka koje prebijaju/netiraju svoje međusobne obveze)bilateral netting
bilježenje u trenutku obveze plaćanjadue for payment recording
bilježenje u trenutku obveze plaćanjadue-for-payment recording
datum dospijeća obvezeredemption date
datum otkupa, datum dospijeća obvezeredemption date
devizne obvezeforeign currency liabilities
domaće obvezedomestic liabilities
dospjele neplaćene obvezearrears
dospjele/obračunate obvezeaccruals
dugoročne obvezelong-term liabilities
dužnik koji ne ispunjava obvezedefaulting debtor
endogeno neizvršavanje obvezeendogenous default
eurodolarske obvezeEurodollar liabilities
eurovalutne obvezeEurocurrency liabilities
fakultativne obvezeoptional obligations
financijske obvezefinancial liabilities
financijske obveze/pasivafinancial liabilities
gotovina, vrijednosni papiri ili ostali oblici imovine koje sudionici u sustavu unaprijed daju i koji se čuvaju u sustavu kako bi se osiguralo da će obveze koje nastanu iz sporazuma o dijeljenju gubitka biti ispunjeneloss-sharing pools
gubitak nastao zbog neispunjenja obveze (kad druga ugovorna strana nije ispunila svoju obvezu)loss given default
Herstattov rizik (rizik gubitka u trgovanju deviznim sredstvima zbog mogućnosti da jedna ugovorna strana isporuči devizna sredstva, a da financijska institucija, koja je druga ugovorna strana, ne ispuni svoje ugovorne obveze)Herstatt risk
hitne obvezepressing matters
inozemna pasiva, inozemne obvezeforeign liabilities
inozemne obveze u stranoj valutiexternal liabilities in foreign currencies
ispunjavati obvezeto carry out obligations
izuzeci od obvezeexceptions to the obligation
izvanbilančni (obveze koje društvo preuzima, a koje ne mora iskazati u bilanci stanja)off-balance sheet
klauzula o proporcionalnom ograničenju obveze osigapportionment clause
kratkoročne obvezeshort-term liabilities
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements